Flytta kontoren till förorterna

Skrev för 3 veckor sedan denna artikel i Expressen:

”Tack vare mitt ursprung – min pappa är från Somalia och min mamma från Sverige – och min uppväxt i Rinkeby i Stockholm, har jag på nära håll sett utmaningarna som är kopplade till invandring och integration. Men jag har också sett möjligheterna.

Dessa erfarenheter är min utgångspunkt i arbetet när Nya Moderaterna nu utformar en modern integrations- och migrationspolitik.

Arbetsgruppen bör redan i ett tidigt stadium fokusera på den största utmaningen, nämligen frågan om hur nyanlända från första dagen skall påbörja en process som leder till ökad integration.

Moderaterna har tillsammans med alliansen redan introducerat individperspektivet och arbetslinjen i asyl- och migrationspolitiken, vilket utgör en central del i en fungerande integrationsprocess. Detta arbete måste fortgå och utgöra en röd tråd i arbetsgruppens samtal.

Under min uppväxt har jag sett de stora strukturella utmaningarna som finns i Sverige, med en högre arbetslöshet bland unga och utrikes födda som följd. Viktiga reformer har genomförts, vilket bidragit till att sysselsättningen i dessa grupper ökat, men ytterligare åtgärder måste till.

Därför är det viktigt att arbetsgruppen lägger stor vikt vid frågan om hur vi fortsätter att förstärka arbetet med att sänka trösklarna och visa vägen in på arbetsmarknaden för utrikes födda.

Som ett led i detta anser jag att vi måste betona betydelsen av att matcha människor mot rätt jobb, vilket bland annat innebär att vi måste bli bättre på att validera utbildningar som genomgåtts i andra länder.

Arbetsgruppen bör också ta intryck av Rinkebyakademins mentorsskapsprogram, som utvecklats till ett väl fungerande forum för att matcha företag och elever i Rinkeby med invandrarbakgrund mot varandra.

Många med invandrarbakgrund saknar etablerade nätverk som underlättar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden.

Jag kommer också att framhålla att ett viktigt steg i arbetet mot ökad integration kan göras genom att fortsätta flytta kommunala bolag till förorterna. Att skapa förutsättningar för fler jobb i förorterna är en angelägen uppgift.

Många arbetsgivare, såväl offentliga som privata, har genom åren valt andra platser att etablera sig på än i de förorter där behovet av nya arbetsplatser är som störst.

Frånvaron av arbetsgivare har lett till en begränsad lokal arbetsmarknad. Genom att göra detta skickas en signal till alla boende i området att man från allmännyttans sida är angelägen att även socialt utsatta stadsdelar ges möjlighet att blomstra.

Till detta kan också läggas att kommunala bolag är stora arbetsgivare, vilket borde utgöra en bra grund för ökad rekrytering bland invandrare.

Den redan påbörjade satsningen på utbildning måste fortsätta. Särskilda satsningar görs i dag på nyanlända för att ge dem kunskaper i svenska, vilket är glädjande. Andelen invandrare i socialt utsatta områden som talar dålig svenska är stor, vilket visar på behovet av fortsatta utbildningssatsningar.

Ett steg i rätt riktning görs genom att säkerställa att SFI-undervisningen håller hög nivå, eftersom språket är den kanske viktigaste nyckeln till en lyckad integration.

Vi måste också fortsätta stärka skolans kunskapsuppdrag, samtidigt som vi gör riktade satsningar på ökad måluppfyllelse i grundskolor i stadsdelar med omfattande utanförskap.

Det gläder mig att frågan om diskriminering lyfts upp som en viktig punkt på arbetsgruppens agenda. Detta är ett betydande problem som vi måste åtgärda.

Jag har många bekanta med utomeuropeisk bakgrund som talar om att byta namn så att det låter mer svensk- klingande, med förhoppningen om att bli kallade till anställningsintervjuer.

När jag för några veckor sedan träffade några gamla vänner som fortfarande bor kvar i mina uppväxtkvarter berättade de samstämmigt om hur de tvekar att skriva ut sina postnummer när de söker jobb, eftersom de känner en oro över att arbetsgivare ratar dem när de ser var de kommer ifrån. Dessa är några av de utmaningar som vi har att förhålla oss till och som vi måste arbeta för att finna lösningar på. Arbetet med detta påbörjas nu då arbetsgruppen samlats och haft sitt första möte i veckan.

Det gläder mig att Moderaterna tar detta steg. Det är viktigt – både för vårt parti och för Sverige som land – att vi nu tar oss an dessa utmaningar på allvar.

Amir Adan, M, är riksdagsledamot och medlem i Moderaternas nya arbetsgrupp för att utveckla integrations- och migrationspolitiken.”

http://www.expressen.se/debatt/flytta-kontoren-till-fororterna/

226469_10151542058060330_1839893365_n

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>