Artiklar

”Fem förslag för att minska utanförskapet i förorterna”

Får inte upprepas. Flytta fler kommunala bolag till förorterna, ge Samhall ett större uppdrag och låt människor starta eget medan de går på a-kassa. Det är några insatser som krävs för att skapa fler jobb och minska frustrationen i Stockholms förorter, ­ skriver riksdagsledamoten Amir Adan, själv uppvuxen i Rinkeby.                                   

När detta skrivs har den senaste vågen av oroligheter runt om i Stockholmsförorterna pågått i snart en veckas tid. Det som tog sin början i Husby i norra Stockholm har nu spridit sig till andra förorter med resultatet att bilar, skolor, bostadshus och annat som kommit i upprorsmakarnas väg satts i brand och förstörts.

Som så ofta när detta sker skruvas tonläget bland alla inblandade upp till en nivå bortom all rimlighet. På den ena sidan har vi frustrerade stenkastande ungdomar som upplever att man sitter fast i ett utanförskap. Särskilt polisen får klä skott för frustrationen. Genom att hänvisa till att man blir illa behandlad av den myndighet som är satt att skapa trygghet och ordning i vårt samhälle, legitimerar ungdomarna sina våldsmetoder.

Tongångarna bland dem som inte har någon förståelse för eller kunskap om utanförskapets konsekvenser har emellertid inte heller varit särskilt nyanserade. I sedvanlig ordning ropar denna falang på hårdare tag, allmän upprensning och poliser som skjuter först och frågar sedan.

Jag är uppväxt i Rinkeby och har upplevt frustrationen och känslan av utanförskap på nära håll. På kort sikt måste naturligtvis polisen ges möjlighet att säkerställa ordningen så att alla boende i de utsatta områdena känner sig trygga. Men det kommer att krävas ytterligare åtgärder, med fokus på jobb och minskat utanförskap, för att långsiktigt stärka förorterna och därmed undvika liknande problem i framtiden.

1. Fler kommunala bolag. Genom att forsätta flytta kommunala bolag till förorterna skickar vi en tydlig signal till alla boende i området att man från allmännyttans sida är angelägen att även socialt utsatta stadsdelar ges möjlighet att blomstra. Mot bakgrund av att kommunala bolag dessutom är stora arbetsgivare bör en sådan åtgärd utgöra en bra grund för ökad rekrytering.

2. Utöka Samhalls uppdrag. Samhall är ett företag som lyckas kombinera kundnytta och samhällsnytta på ett unikt sätt. Man sitter inne med en mycket värdefull kompetens när det gäller att skapa jobb åt människor som befunnit sig allra längst bort från arbetsmarknaden. Låt oss dra nytta av deras kunnande och utvidga deras uppdrag så att de även fokuserar på att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som av andra anledningar stått utanför den under en längre tid.

3. Nystartszoner. Det är dags att gå från ord till handling när det gäller etableringen av nystartszoner. Förslaget har varit uppe på den politiska agendan ända sedan valet 2006 och så sent som för någon månad sedan klargjorde finans­minister Anders Borg att han vill göra verklighet av idén. Arbetet med att etablera nystartszoner i socialt utsatta områden bör sättas i gång och genomföras inom en snar framtid i syfte att öka företagandet.

4. SFI-utbildning. Det är av central betydelse att den redan påbörjade satsningen på SFI-utbildning fortsätter med oförminskad styrka. Särskilda satsningar görs i dag på nyanlända för att ge dem kunskaper i svenska, men vi behöver göra mer. Andelen invandrare i socialt utsatta områden som talar dålig svenska är fortfarande stor, vilket visar på behovet av fortsatta utbildningssatsningar. För att öka kunskapsnivån i det svenska språket bör målsättningen vara att SFI-undervisning i större grad ska erbjudas på modersmålet.

5. Starta eget. Vi bör erbjuda möjlighet att starta eget med fortsatt försörjningsstöd eller a-kassa. Många människor med invandrarbakgrund sitter inne med kunskap och idéer kring företagande, men tvekar att ge sig in i projekten på grund av den höga risken. Inte minst när det gäller att klara finansieringen. Regeringen bör därför överväga att erbjuda människor möjligheten att starta eget med bibehållet försörjningsstöd eller a-kassa under de första sex månaderna.

Detta är fem förslag som skulle bidra till att långsiktigt stärka förorterna och minska utanförskapet. Vi måste göra vårt yttersta för att situationer som den i Husby inte ska upprepas.

Amir Adan (M), riksdagsledamot Stockholms stad

Fem förslag för att minska utanförskapet i förorterna, DN Sthlm 29 Maj 2013

 

”Flytta kontoren till förorterna

Tack vare mitt ursprung – min pappa är från Somalia och min mamma från Sverige – och min uppväxt i Rinkeby i Stockholm, har jag på nära håll sett utmaningarna som är kopplade till invandring och integration. Men jag har också sett möjligheterna.

Dessa erfarenheter är min utgångspunkt i arbetet när Nya Moderaterna nu utformar en modern integrations- och migrationspolitik.

Arbetsgruppen bör redan i ett tidigt stadium fokusera på den största utmaningen, nämligen frågan om hur nyanlända från första dagen skall påbörja en process som leder till ökad integration.

Moderaterna har tillsammans med alliansen redan introducerat individperspektivet och arbetslinjen i asyl- och migrationspolitiken, vilket utgör en central del i en fungerande integrationsprocess. Detta arbete måste fortgå och utgöra en röd tråd i arbetsgruppens samtal.

Under min uppväxt har jag sett de stora strukturella utmaningarna som finns i Sverige, med en högre arbetslöshet bland unga och utrikes födda som följd. Viktiga reformer har genomförts, vilket bidragit till att sysselsättningen i dessa grupper ökat, men ytterligare åtgärder måste till.

Därför är det viktigt att arbetsgruppen lägger stor vikt vid frågan om hur vi fortsätter att förstärka arbetet med att sänka trösklarna och visa vägen in på arbetsmarknaden för utrikes födda.

Som ett led i detta anser jag att vi måste betona betydelsen av att matcha människor mot rätt jobb, vilket bland annat innebär att vi måste bli bättre på att validera utbildningar som genomgåtts i andra länder.

Arbetsgruppen bör också ta intryck av Rinkebyakademins mentorsskapsprogram, som utvecklats till ett väl fungerande forum för att matcha företag och elever i Rinkeby med invandrarbakgrund mot varandra.

Många med invandrarbakgrund saknar etablerade nätverk som underlättar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden.

Jag kommer också att framhålla att ett viktigt steg i arbetet mot ökad integration kan göras genom att fortsätta flytta kommunala bolag till förorterna. Att skapa förutsättningar för fler jobb i förorterna är en angelägen uppgift.

Många arbetsgivare, såväl offentliga som privata, har genom åren valt andra platser att etablera sig på än i de förorter där behovet av nya arbetsplatser är som störst.

Frånvaron av arbetsgivare har lett till en begränsad lokal arbetsmarknad. Genom att göra detta skickas en signal till alla boende i området att man från allmännyttans sida är angelägen att även socialt utsatta stadsdelar ges möjlighet att blomstra.

Till detta kan också läggas att kommunala bolag är stora arbetsgivare, vilket borde utgöra en bra grund för ökad rekrytering bland invandrare.

Den redan påbörjade satsningen på utbildning måste fortsätta. Särskilda satsningar görs i dag på nyanlända för att ge dem kunskaper i svenska, vilket är glädjande. Andelen invandrare i socialt utsatta områden som talar dålig svenska är stor, vilket visar på behovet av fortsatta utbildningssatsningar.

Ett steg i rätt riktning görs genom att säkerställa att SFI-undervisningen håller hög nivå, eftersom språket är den kanske viktigaste nyckeln till en lyckad integration.

Vi måste också fortsätta stärka skolans kunskapsuppdrag, samtidigt som vi gör riktade satsningar på ökad måluppfyllelse i grundskolor i stadsdelar med omfattande utanförskap.

Det gläder mig att frågan om diskriminering lyfts upp som en viktig punkt på arbetsgruppens agenda. Detta är ett betydande problem som vi måste åtgärda.

Jag har många bekanta med utomeuropeisk bakgrund som talar om att byta namn så att det låter mer svensk- klingande, med förhoppningen om att bli kallade till anställningsintervjuer.

När jag för några veckor sedan träffade några gamla vänner som fortfarande bor kvar i mina uppväxtkvarter berättade de samstämmigt om hur de tvekar att skriva ut sina postnummer när de söker jobb, eftersom de känner en oro över att arbetsgivare ratar dem när de ser var de kommer ifrån. Dessa är några av de utmaningar som vi har att förhålla oss till och som vi måste arbeta för att finna lösningar på. Arbetet med detta påbörjas nu då arbetsgruppen samlats och haft sitt första möte i veckan.

Det gläder mig att Moderaterna tar detta steg. Det är viktigt – både för vårt parti och för Sverige som land – att vi nu tar oss an dessa utmaningar på allvar.

Amir Adan, M, är riksdagsledamot och medlem i Moderaternas nya arbetsgrupp för att utveckla integrations- och migrationspolitiken.”

Flytta kontoren till förorterna, Expressen 7 mars 2013

- Fem förslag för att minska utanförskapet i förorterna, DN Sthlm 29 Maj 2013
- Flytta kontoren till förorterna, Expressen 7 mars 2013
- Vi måste underlätta för blivande idrottsstjärnor, SvD Brännpunkt 17 September 2011
- Sverige bör erkänna Somaliland som egen stat, SvD Brännpunkt 18 Maj 2011
- Tillåt miljardärer att rädda svensk fotboll, Aftonbladet 22 Februari 2011
- Decimera hotet från den radikala islamismen, SvD Brännpunkt 26 November 2010
- Riksdagsledamot (M): Bryr sig SD verkligen om unga invandrares bästa?, Newsmill 02 November 2010 
- Tusentals utrikesfödda arbetslösa vid genomförande av rödgrönas förslag om avskaffande av RUT-avdrag, Newsmill 06 Mars 2010

- Utse en nationell samordnare för bekämpning av ungdomsarbetslöshet och utanförskap, Newsmill 23 November 2009

- Majoritetssamhället bidrar till boendesegregation, Newsmill 03 Januari 2009

- Ungdomsvåldet måste upphöra, SvD Brännpunkt 30 Oktober 2008